20-08-2018

Terugblik eerste Algemene Ledenvergadering

Donderdag 9 mei 2019 vond de eerste Algemene Ledenvergadering van TEC plaats. Hierbij tref je een samenvatting aan van de besproken punten en bijbehorende besluiten die zijn genomen. De volledige notulen kun je hier downloaden.

Bedanken vrijwilligers
We bedanken alle doeners en vrijwilligers die het afgelopen jaar actief zijn geweest. Met deze geweldige hulp hebben we mooie activiteiten georganiseerd voor TEC.

Verkiezing bestuur
Het afgelopen jaar hebben Theo den Exter, Sander Lodewikus en Daphne Smolderen de honneurs als aspirant bestuurders waargenomen. Zij vragen de ALV om hen als bestuurders te kiezen. De vergadering stemt in met de officiële benoeming van het bestuur.

Vaststellen contributie 2019
De contributie voor het volgend kalenderjaar moet worden vastgesteld. Voorstel is om de contributie vast te stellen op €15,- per jaar. Met deze contributie kan TEC jaarlijks de ALV organiseren en bewonersbijeenkomsten faciliteren.

Deelname in TREM/uitgifte obligaties
De projecten van TEC moeten worden gefinancierd. Dit kan op verschillende manieren. Het voorstel is om middels de uitgifte van obligaties eigen vermogen op te halen. De wens is om deze obligaties niet op het niveau van de coöperatie uit te geven. Het uitvoeren van de verschillende projecten heeft professionals en expertise nodig. Hiervoor is een B.V. opgericht, de Traaise Energie Maatschappij (TREM). Op dit niveau vinden de werkzaamheden plaats en worden ook de projecten gefinancierd.

Tijdens de Meet Up in februari is al gesproken over verschillende vormen van financiering en toen is voorgesteld om obligaties uit te geven. Om toch zeggenschap over de financiering te hebben is het noodzakelijk dat TEC zeggenschap heeft in de TREM. Om deelname middels obligaties en de projecten van TEC (mede) te financieren zijn twee besluiten nodig.

1. Wil TEC deelnemen in TREM door de aanschaf van aandelen in TREM?
De vergadering heeft ingestemd met dit voorstel.

2. Stemt de vergadering in met het voorstel om de financiering van de projecten door obligaties te laten plaatsvinden in TREM en niet in TEC.
De vergadering stemt in met dit voorstel.

Huishoudelijk Reglement
Bij de uitnodiging voor de ALV hebben de leden het concept Huishoudelijk Reglement (HR) ontvangen ter bestudering. In de statuten staat dat er een HR komt als een nadere detaillering van en een aanvulling op de statuten. Het bevat behalve afspraken, regels en richtlijnen ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden. Aan de vergadering is verzocht het voorliggende HR goed te keuren. De vergadering stemt in met het Huishoudelijk Reglement en is daarmee aangenomen.

Leden Algemeen Bestuur en Integriteitscommissie gezocht
We zoeken twee Algemene Bestuursleden. Het huidige bestuur wil deze nieuwe bestuursleden graag tijdig inwerken, zodat er bij aftreden van een bestuurslid genoeg kennis is bij de overige bestuursleden.

Conform artikel 4 van het vastgestelde Huishoudelijk Reglement heeft TEC 3 leden nodig voor de integriteitscommissie. Theo stelt de vraag aan de ALV wie deel wil nemen in deze commissie. Helaas biedt niemand zich aan.

Wie geïnteresseerd is in een bestuursfunctie of de integriteitscommissie kan zich voor 1 september 2019 aanmelden door een mail te sturen aan bestuur@traaisenergiecollectief.nl. Er zal ook een oproep worden geplaatst in de nieuwsbrief.