20-08-2018

Bouwvergunning zonnepark in voorbereiding

Voor de bouw van het zonnepark aan de Bergen is een bouwvergunning nodig. Deze vergunning hebben we najaar 2018 bij gemeente Drimmelen aangevraagd. Begin dit jaar zetten we een belangrijke stap vooruit, toen het college instemde met de ontwerpvergunning voor het zonnepark. Deze voorlopige vergunning was nog niet definitief, want belanghebbenden konden tot 20 maart bezwaar maken door een zienswijze in te dienen. Hoe staat onze vergunning er nu voor?

Zienswijzen

‘In totaal kwamen er zes zienswijzen bij de gemeente binnen’, vertelt Pim de Ridder van het Traais Energie Collectief: ‘Overigens is er door omwonenden van het geplande zonnepark of andere inwoners van Terheijden geen bezwaar ingediend.’ De zienswijzen zijn inmiddels beoordeeld. De Ridder: ‘De gemeente heeft geconcludeerd dat de bezwaren niet van dien aard zijn dat de vergunning aangepast hoeft te worden.’ Toch is er op dit moment nog geen definitieve vergunning verleend. Eén van de ingediende bezwaren houdt dit tegen geeft de Ridder aan: ‘Dit bezwaar is ingediend door een concurrerende ontwikkelaar. Het gaat over de door de gemeente gevolgde procedure waarmee de voorlopige vergunning tot stand is gekomen. Om dit bezwaar te kunnen beoordelen wint de gemeente eerst juridisch advies in. Dit kost tijd.’

Verklaring

De Ridder licht het betreffende bezwaar kort toe: ‘De voorlopige vergunning voor het zonnepark is gebaseerd op een afwijking van het bestemmingsplan Buitengebied. In dat geval moet de gemeente een verklaring van geen bedenkingen verstrekken. De bezwaarmaker is van mening dat de verstrekte verklaring niet aan de vereisten voldoet en door het college niet op de juiste manier is voorbereid. Samen met de gemeente onderzoeken we de juridische haalbaarheid van dit bezwaar.’ De gemeenteraad behandelt de verklaring van geen bedenkingen tijdens de raadsvergadering op 27 juni.

SDE-subsidie

De Ridder gaat ervan uit dat het Traais Energie Collectief daarna verder kan met de projectvoorbereiding: ‘Pas met een definitieve vergunning op zak kunnen we de volgende stap zetten, namelijk de SDE-subsidie aanvragen. Op zijn vroegst kan onze aanvraag mee in de najaarsronde van 2019.